Památky Olomouce

Olomouc je městem, které bylo z obranných i jiných důvodů původně řešeno jako mimořádně kompaktní a půdorys některých jeho historických částí se po staletí v podstatě neměnil. Tyto okolnosti dávají návštěvníku Olomouce jedinečnou šanci se na poměrně malé ploše seznámit s velkým množstvím mimořádně cenných kulturních památek.
Horní náměstí: Gotická radnice je monumentální stavbou s renesančním portálem, dvouramenným schodištěm, renesanční lodžií a orlojem. Původní orloj byl bohužel po svém poškození při osvobozování v r.
1945 rozebrán a poněkud necitlivě nahrazen orlojem novým, ostře se odlišujícím od prostředí radnice i celého Horního náměstí.
Mimořádně významnou památkou na Horním náměstí je barokní sloup Nejsvětější Trojice vybudovaný jako poděkování za ochranu před morem. Měří 35 metrů a patří k nejvýznamnějším stavbám tohoto druhu v Evropě. Sloup má bohatou sochařskou výzdobu. V jeho nitru je v přízemí kruhová centrální kaple zdobená reliéfy se starozákonními náměty. Tento sloup je od r.2000 zařazen do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Další pozoruhodností je soubor osmi kašen – ty nejstarší pochází z barokního období. Na Horním náměstí jsou tři ztěchto kašen (patrně vůbec nejkrásnější je kašna Caesarova, poblíže sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice se nachází kašna Herkulova a vůbec nejmladší kašnou (z r. 2002) je kašna Ariónova.
Kolem Horního náměstí jsou výstavné budovy v podobě renesančních a barokních paláců. Příkladem může být renesanční palác Julia Salma.
Při cestě na Dolní náměstí se můžeme vidět klasicistní budovu Moravského divadla s tzv. Redutním sálem v prvním poschodí. Ve vedlejším domě byla založena kavárna nyní provozovaná pod staronovým názvem Opera.
Na Dolním náměstí je barokní kostel Panny Marie s poměrně strohou výzdobou i architekturou.
Na Kateřinské ulici vedoucí z Dolního náměstí stojí jednolodní gotický kostel, který je součástí kláštera sv. Kateřiny.
Na Kapucínské ulici, rovněž na východu z Dolního náměstí, je palác pánů ze Žerotína. Má klasicistní fasádu a nádherný renesanční portál.
Poblíž se nachází i honosný barokní kostel sv. Michala se třemi kupolemi.
Vedle něj je dominikánský klášter s gotickou kaplí a barokní plastikou sv. Floriána u vchodu.
Krásnou, ale poněkud nesourodou stavbou v této lokalitě je secesní Primavesiho vila.
K dalším významným památkám Olomouce patří např. komplex budov Olomoucké univerzity, či mohutný pozdně gotický trojlodní měšťanský kostel sv. Mořice. Na jeho barokní kruchtě jsou umístěny známé varhany vratislavského mistra Michaela Englera.
Dále je zapotřebí zmínit románský kostel sv. Václava, později rozsáhle upravovaný a přestavovaný.
V důsledku reforem Josefa II. Bylo mnoho klášterů změněno na vojenské objekty, zvláště kasárna. Příkladem může být pozdně barokní kostel a klášter sv. Kláry, z něhož se stala dělostřelecká kasárna a základ pro pozdější Vlastivědné muzeum.
Mimořádně významným objektem je i velká a důmyslně vyprojektovaná bastionová pevnost, zbudovaná na základě rozhodnutí Marie Terezie z r. 1742.
Příjemným prostředím jsou i překrásné parky obklopující prakticky ze všech stran historické jádro Olomouce.
Mimořádný význam pro Olomouc a její dějiny má monumentální barokní klášter Hradisko, nejvýznamnější národní památka Olomoucka stojící poblíž historického jádra města na malém skalnatém pahorku.
Z nejvýznamnějších pamětihodností Olomoucka nelze nezmínit ani barokní kostel Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.